speelgoed

Privacy beleid

Inleiding

Kinderopvang Beleef Natuurlijk respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt . In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De informatie over u die wij verwerken, behandelen en beveiligen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wet- en regelgeving

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Beleef Natuurlijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderopvang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kinderopvang Beleef Natuurlijk
de Pienhoek 1
7761 CA Schoonebeek
kinderopvang@beleefnatuurlijk.nl
0630972652

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang Beleef Natuurlijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • wachtlijstregistratie
 • uw aanvraag af te handelen
 • een contract voor plaatsing van uw kind met u af te sluiten
 • u de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren
 • uw kind de best mogelijke zorg te verlenen
 • aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen
 • u te vragen wat u van onze dienstverlening vindt
 • het versturen van nieuwsbrieven en informatie
 • informatie van sollicitanten te administreren;
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam, adres, email-adres, geboortedatum, BSN-nummer (voor jaaropgaven en Belastingdienst), (nood)telefoonnummer (werk/privé), medische/ fysieke/ emotionele gegevens kind, inkomensverklaringen indien nodig, kopie aansprakelijkheidsverzekering.

Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is en op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld aan de GGD, Belastingdienst en/of FIOD.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven genoemde doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het maken van arbeidsovereenkomsten en het verzorgen van de salarisadministratie. Dit is K.A.P. B.V. te Emmen
Voor de kind-administratie maken wij gebruik het database-systeem Portabase en Konnect, software voor de kinderopvang van KidsKonnect B.V.

Verwerkersovereenkomst derde partij
Wij zullen als kinderdagverblijf nooit persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen waar mee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Een ander voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang Beleef Natuurlijk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen. Wij kunnen u  logischerwijs vragen om u te

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • de persoonsgegevens liggen beveiligd opgeslagen – alleen pedagogisch medewerkers kunnen hierbij door gebruik van een sleutel
 • de laptop/pc ligt ’s avonds ook zo opgeborgen dat onbevoegden er niet bij kunnen
 • camerabeelden worden in een zeer goed beveiligd systeem opgeslagen. De beelden worden na 2 weken definitief gewist
 • de systemen en programma’s waar wij en onze (sub) verwerkers mee werken zijn adequaat en  zeer goed beveiligd.

Klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Mocht u een klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan door ons worden aangepast. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, vermelden wij dit duidelijk op onze website.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Kinderopvang Beleef Natuurlijk

Inge Voortman-Effing

Schoonebeek, 1 maart 2021