pand

Klachten

Klachtenprocedure

Wanneer er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan kunt u dit in eerste instantie oplossen met de leid(st)er op de groep.

Als er geen bevredigende oplossing wordt geboden of de klacht houdt desondanks aan, dan kunt u zich richten tot de directie.

  • De ouder kan de klacht schriftelijk indienen
  • Kinderopvang Beleef Natuurlijk zal de klacht zorgvuldig onderzoeken
  • De ouder wordt door ons zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling
  • De klacht, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld
  • Kinderopvang Beleef Natuurlijk geeft de ouder een schriftelijke en met redenen omkleed oordeel op de klacht
  • Eventuele maatregelen zullen binnen een maand zijn gerealiseerd.

Wij zijn voor zowel de individuele ouders als de oudercommissies aangesloten bij de landelijke geschillencommissie kinderopvang. Tevens kunt u te allen tijde met uw klacht terecht bij de geschillencommissie.

De Geschillencommissie Kinderopvang

Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tijdens kantooruren ook telefonisch bereikbaar op 070-3105310
www.degeschillencommissie.nl

Internklachtenreglement

Klachtenformulier